چگونه با همه ارتباط برقرار کنیم؟

چگونه با همه ارتباط برقرار کنیم

این کتاب روش هایی را به ما خواهد آموخت تا یاد بگیریم چگونه دوست، شریک زندگی و یا همکار بهتری باشیم و در نتیجه روابط شادتری را تجربه کنیم.(خلاصه کتاب چگونه با همه ارتباط برقرار کنیم)