رویکرد فروش SPIN

رویکرد فروش SPIN

رویکرد فروش SPIN را همه تیم کویر مارکت باید دقیقا بشناسند و به آن عمل کنند.
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۲۰ دقیقه

تیمی که کار میکند!

کار تیمی

این یک خلاصه فوق العاده ازکتابی با همین عنوان درمورد کار تیمی میباشد.

مدت زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۲۰ دقیقه